Goda 2017Waiting in MontrealPadua Italy 2017MeganNear Trakai, LithuaniaGabrieleIn Venice150715  White House President Obama  148 Photo Ludo Segers